logo

Oferta edukacyjna

 • Gimnazjum dla Dorosłych

  Gimnazjum dla Dorosłych jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki a marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Gimnazjum dla  Dorosłych daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.  Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

  Liceum Ogólnokształcące jest szkołą stworzoną głównie dla osób chcących kontynuować naukę na studiach wyższych. Pozwala doskonale przygotować słuchacza do egzaminu maturalnego ze względu na dużą ilość godzin przeznaczonych na przedmioty zdawane na maturze. Liceum nie zamyka również drogi do szybkiego zdobycia zawodu poprzez możliwość kształcenia w szkołach policealnych (2 letnich). 

  Nasze Centrum Edukacji oferuje możliwość kształcenia w dwóch liceach:  Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (2-letnie, po szkole zawodowej) lub Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (3-letnie, po gimnazjum).

 • Szkoły Policealne

  Szkoła policealna stanowi alternatywę dla studiów wyższych, gdyż pozwala na zdobycie w krótkim czasie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu. Obecnie na rynku pracy poszukiwani są fachowcy z doświadczeniem, które zapewnia praktyka zawodowa. Pracodawcy wola zatrudniać specjalistów niż osoby z ogólnym wykształceniem czy też posiadające jedynie wiedzę teoretyczną - „zawodowców” nie trzeba dodatkowo przyuczać do pracy na określonym stanowisku.

  Szkoła policealna to także doskonała propozycja dla osób dorosłych, pragnących przekwalifikować się, tak aby dostosować swoje umiejętności do potrzeb rynku pracy. Przyjmujemy w nasze progi słuchaczy w każdym wieku, a jedyny warunek podjęcia nauki to ukończenie szkoły średniej (matura nie jest wymagana!).

 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
  NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM - elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

  Czym są Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe? To nic innego, jak wyodrębnione w każdym zawodzie kwalifikacje zawodowe, zgodne z programem nauczania w danym zawodzie.

  Od września 2012 r. każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, będzie mogła uczęszczać na wybrany kurs kwalifikacyjny (jedno-, dwu- lub trójkwalifikacyjny; odpowiednio K1, K2, K3). Każdy poziom będzie kończył się egzaminem potwierdzającym daną kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu wszystkich poziomów z zakresu danego zawodu, mając dodatkowo wykształcenie średnie, będzie można uzyskać tytuł technika.

  Podział każdego zawodu na kwalifikacje stwarza nowe możliwości, ułatwia przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności.

  Przykład:

  Zawód Technik Informatyk podzielono na 3 kwalifikacje (specjalności):

  • K1 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • K2 – Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych
  • K3 – Tworzenie i administracja stron internetowych i baz

  Osoba zainteresowana nauką na tym kierunku może zapisać się na jeden lub dwa poziomy i uzyskać zaświadczenia o posiadaniu tych dwóch kwalifikacji lub skończyć wszystkie trzy poziomy i uzyskać tytuł technika informatyka.

  Jak można się zapisać?
  • OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Biurze Szkoły
  • TELEFONICZNIE - Zadzwoń 77 415-34-48 (powiedz, że chcesz się zapisać na kurs zawodowy on-line)
  Jak wejść do platformy e-learningowej?

  kkz logo

 • Szkolenia i certyfikaty ECDL

  Certyfikat ECDL. Skrót taki pojawia się czasem w ogłoszeniach o pracę, co on oznacza? W Polsce to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, w Europie to European Computer Driving Licence czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Jest to certyfikat potwierdzający umiejętności posługiwania się komputerem w zakresie podstawowej obsługi aplikacji biurowych i korzystania z internetu.

  Co daje ECDL?

  Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL zwiększa  możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

  • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
  • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
  • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
  • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.

  Czy warto zrobić ECDL?

  Jeśli wyjeżdżając np. do UK czy innego kraju UE i myślimy o podjęciu pracy biurowej, na pewno warto postarać się o ten certyfikat. Jest to praktycznie niezbędne minimum w zakresie obsługi komputerów, jakiego oczekują tutaj pracodawcy. ECDL w UNII EUROPEJSKIEJ jest znacznie bardziej spopularyzowany niż w Polsce i sam fakt jego posiadania jest już wystarczającym dowodem na to że pracownik posiada odpowiednie kompetencje.

  • Certyfikat zrobiony w Polsce wydawany jest w dwóch językach, polskim i angielskim, tak więc nie będzie konieczności tłumaczenia dokumentu. Jednym z celów idei ECDL jest ujednolicenie kwalifikacje pracowników w ramach Unii Europejskiej, dlatego nasz certyfikat jest uznawany w każdym kraju europejskim. Co ważne, certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.
  • Jeżeli nie wyjeżdżamy a chcemy podjąć pracę w firmie europejskiej to stajemy dokładnie przed tym samym problemem: musimy mieć ECDL.
  • Jeżeli nie wyjeżdżamy, nie chcemy pracować w dużej korporacji europejskiej bądź międzynarodowej a chcemy się znaleźć w administracji państwowej .....musimy mieć ECDL.
  • Jeżeli chcemy zmienić dotychczasową prace na lepiej płatną, lepiej mieć ECDL.
  • Jednym słowem ECDL to nie dodatkowy certyfikat, to PODSTAWOWY CERTYFIKAT CZŁONKA UNII EUROPEJSKIEJ.

   Jak zdobywać certyfikaty ECDL?

  Fundacja ECDL, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, wprowadziła w roku 2013 Nowy ECDL. Jest to nowa edycja programu certyfikacji ECDL, odzwierciedlająca zmiany technologiczne i nowe wymogi rynku pracy. Podstawowe zmiany to zwiększona elastyczność programu, lepsze przystosowanie do modelu uczenia się przez całe życie i większy zakres modułów certyfikacyjnych. Większą elastyczność program uzyskał poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

  W Nowym ECDL mamy 3 grupy modułów, jak na rysunku poniżej, poza tym jest jeszcze e-citizen, jako moduł dla początkujących i moduły EPP (Endorsed Product Programme), do których (w Polsce) należą e-Nauczyciel, e-Urzędnik i GIS. Certyfikat ECDL Profile może zawierać dowolną mieszankę tych modułów, byle znalazł się tam co najmniej jeden dowolny moduł BASE/STANDARD/ADVANCED.

  moduly ecdl

  Zaprojektowano kilka certyfikatów profili rekomendowanych:

  ECDL BASE PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3 i B4.
  ECDL STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4 oraz dowolnych trzech z grupy modułów STANDARD.
  ECDL PTI STANDARD PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów B1, B2, B3, B4, S1, S2 i S3.
  ECDL ADVANCED PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu dowolnego testu z grupy ADVANCED.
  ECDL EXPERT PROFILE, który uzyskuje się po zdaniu testów A1, A2, A3 i A4.

  Wszystkie wymienione wyżej wielomodułowe certyfikaty profili rekomendowanych są ograniczone czasowo? Od momentu zdania pierwszego egzaminu do momentu zdania ostatniego - nie może upłynąć więcej niż 3 lata. Pozostałe certyfikaty profilowe nie mają tego ograniczenia - certyfikat zawiera informacje o datach i wersjach zdawania poszczególnych egzaminów.

  mapa certyfikacji mala

  Certyfikat ECDL Profile - można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacje ECDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED), a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS.

  Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery egzaminy z modułów BASE.

  Certyfikat ECDL Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie. Aby go uzystać, trzeba zdać wszystkie cztery egzaminy z modułów BASE (B1, B2, B3, B4) oraz trzy egzaminy do wyboru z ośmiu z modułów grupy STANDARD.

  Certyfikat ECDL PTI Standard zaświadcza, że jego posiadacz potwierdził rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

  Certyfikat ECDL ADVANCED w skrócie ECDL-A to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu-zakresu. Egzaminy te są stworzone z myślą o zaawansowanych użytkownikach aplikacji biurowych, dla których poziom badany egzaminami z grupy BASE czy STANDARD jest za niski. Egzaminy te zalecane są także informatykom, szczególnie pracownikom grup wsparcia (help desk), którzy pomagają użytkownikom rozwiązywać ich problemy z eksploatację oprogramowania biurowego.

  Certyfikat ECDL EXPERT jest najbardziej zaawansowanym certyfikatem ECDL. Uzyskuje go każdy, kto zda wszystkie cztery egzaminy ECDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

  Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej. Certyfikat EPP e-Clerk jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną.

  Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

  Certyfikat e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej. e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

  Jak wygląda oferta szkoleń i egzaminów ECDL w naszej firmie?

  oferta szkolen ecdl